-Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.
-Deelname aan de activiteiten van Relax Yoga geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets.  De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk.
-Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts. Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit  raadzaam is.
-Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, zwangerschap, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
-Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
-Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
-Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Gemiste lessen kunnen binnen een maand, uitsluitend in overleg met de docent, ingehaald worden op een ander tijdstip dan waarvoor is ingeschreven.
-Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
-Relax Yoga behoudt zich het recht om de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.
-Relax Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.
-Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Relax Yoga is het Nederlands recht van toepassing.

fototeken

1 Reactie